Chen Yu 1945 - Photo by John Rawlings

Chen Yu 1945 - Photo by John Rawlings